Hội vẩy nến thế giới - IFPA

Đứng đầu toàn cầu trong việc chống lại bệnh vảy nến

Được thành lập vào năm 1971, IFPA là một liên đoàn quốc tế của các hiệp hội bệnh vẩy nến. Chúng tôi là cộng đồng bệnh vẩy nến. Các thành viên của chúng tôi đại diện cho hơn 60 triệu người đang sống chung với bệnh vẩy nến. Cùng nhau, chúng tôi ủng hộ sự tiến bộ.

Tầm nhìn

Một tương lai nơi tất cả những người mắc bệnh vảy nến đều được hưởng sức khỏe và hạnh phúc tốt, không bị kỳ thị và có thể phòng ngừa được khuyết tật và bệnh đi kèm

Sứ mệnh

Đoàn kết, củng cố và dẫn dắt cộng đồng người bệnh vảy nến toàn cầu để cải thiện cuộc sống của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bệnh vảy nến.

Mục tiêu

  1. Đảm bảo sự đại diện toàn cầu: Tăng cường tiếng nói của tất cả mọi người đang sống chung với bệnh vẩy nến, ở mọi nơi.
  2. Lãnh đạo vận động toàn cầu: Đấu tranh vì quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh vẩy nến. Thể hiện nhu cầu trong các chương trình nghị sự về sức khỏe và phát triển toàn cầu.
  3. Tăng cường năng lực thành viên: Tăng cường năng lực thành viên IFPA. Tăng cường hỗ trợ quốc gia cho những người sống chung với bệnh vảy nến.
  4. Chia sẻ kiến ​​thức: Thu hẹp khoảng cách giữa kiến ​​thức và hành động. Kích hoạt đột phá cho những người sống chung với bệnh vảy nến.
  5. Đoàn kết các bên liên quan: Xây dựng các liên minh. Chuyển đổi sự hợp tác toàn cầu, khu vực và quốc gia.

Giá trị

  • Lấy con người làm trung tâm: Đảm bảo rằng những người sống chung với bệnh vẩy nến là trọng tâm của mọi việc IFPA thực hiện.
  • Hợp tác: Làm việc cùng nhau và cởi mở với các thành viên và đối tác.
  • Có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về mọi hành động
  • Mạnh dạn: Có sự tự tin và can đảm để lãnh đạo cộng đồng bệnh vẩy nến toàn cầu.

A writing firm may be able to help with your essay that you can submit to your professor. Many of these companies employ a team of experts with expertise in your field or related fields. They’ve got a solid history and have money back guarantees. You can rest assured that your essay will be written in best custom essay writing service accordance with the requirements you have provided, which could ensure you will get your money’s worth. In addition to writing an excellent essay, they’ll also be following the directions you have given them.